Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiadau ac adroddiadau ar y Cyd

Mae AGIC yn gweithio'n agos gyda rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill yng Nghymru, a hefyd gydag arolygiaethau eraill yn y DU.

Yn ystod ein gwaith ar sicrwydd yng Nghymru, rydym yn gweithio'n agos gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), Estyn ac Archwilio Cymru. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015 yn cefnogi trefniadau gweithio ar y cyd rhwng y cyrff arolygu ac archwilio yng Nghymru.

Adolygiad ar y Cyd gan Arolygiaethau o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA): Cardiff 2024

Ein canfyddiadau am effeithiolrwydd trefniadau gweithio mewn partneriaeth a gwaith asiantaethau unigol yng Nghaerdydd.

7 Mai 2024
Llythyr gwiriad sicrwydd ar y cyd Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol yn Rhondda Cynon Taf

Gwnaethom gynnal ein gwiriad sicrwydd rhwng 13 a 15 Chwefror 2024.

18 Ebrill 2024
Adolygiad cenedlaethol o ddefnyddio Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) yng Nghymru 2022 - 2023

Canfyddiadau allweddol ac argymhellion o'n hadolygiad ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

28 Chwefror 2024
Adolygiad ar y Cyd gan Arolygiaethau o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA): Powys 2023

Crynodeb Ein canfyddiadau am effeithiolrwydd trefniadau gweithio mewn partneriaeth a gwaith asiantaethau unigol ym Mhowys.

1 Chwefror 2024
Adolygiad Cenedlaethol ar y Cyd: Sut mae gwasanaethau gofal iechyd, gwasanaethau addysg a gwasanaethau plant yn cefnogi anghenion iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru?

Byddwn yn arwain adolygiad ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac Estyn i archwilio sut mae gofal iechyd, addysg a gwasanaethau plant yn cefnogi anghenion iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru.

5 Ionawr 2024
Adolygiad cyflym o weithdrefnau amddiffyn plant yng Nghymru

Mae adolygiad cyflym o weithdrefnau amddiffyn plant ledled Cymru wedi canfod, ar y cyfan, y caiff enwau plant eu hychwanegu at y Gofrestr Amddiffyn Plant, neu'u tynnu oddi arni, yn briodol yng Nghymru.

28 Medi 2023
Adolygiad ar y Cyd gan Arolygiaethau o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA): Pen-y-bont ar Ogwr 2023

Ein canfyddiadau am effeithiolrwydd trefniadau gweithio mewn partneriaeth a gwaith asiantaethau unigol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

14 Medi 2023
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – Gwaith Dilynol ar yr Adolygiad ar y Cyd o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd

Mae Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd sy'n disgrifio'r cynnydd a wnaed gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wrth atgyfnerthu ei drefniadau llywodraethu ansawdd yn dilyn ein gwaith adolygu ar y cyd gwreiddiol yn 2019.

24 Awst 2023
Adolygiad ar y cyd o drefniadau amddiffyn plant yng Nghymru – canfyddiadau interim

Arolygiaeth Gofal Cymru sy'n arwain yr adolygiad ar y cyd, gyda chyfraniadau gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Estyn.

22 Mehefin 2023
Adolygiad ar y Cyd gan Arolygiaethau o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA): Sir Ddinbych 2023

Ein canfyddiadau am effeithiolrwydd trefniadau gweithio mewn partneriaeth a gwaith asiantaethau unigol yn Sir Ddinbych.

17 Mai 2023