Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiadau ac adroddiadau ar y Cyd

Mae AGIC yn gweithio'n agos gyda rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill yng Nghymru, a hefyd gydag arolygiaethau eraill yn y DU.

Yn ystod ein gwaith ar sicrwydd yng Nghymru, rydym yn gweithio'n agos gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), Estyn ac Archwilio Cymru. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015 yn cefnogi trefniadau gweithio ar y cyd rhwng y cyrff arolygu ac archwilio yng Nghymru.

Adroddiad monitro blynyddol y trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid 2020-21

Darllenwch ymlaen i ddysgu am ganfyddiadau allweddol ein hadroddiad blynyddol diweddaraf ar y trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid, a gynhyrchwyd ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

22 Mawrth 2022
Trosolwg o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: Crynodeb o'r cynnydd a wnaed yn erbyn argymhellion

Mae ein hadroddiad ar y cyd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yn erbyn yr 14 o argymhellion gwreiddiol a wnaed yn ein hadroddiad ar y cyd yn 2019.

18 Mai 2021
Adroddiad blynyddol Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) 2019-20

Darllenwch ganfyddiadau allweddol o'n hadroddiad monitro blynyddol ar Drefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

24 Mawrth 2021
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid – Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2018-19

Dyma'r degfed adroddiad monitor blynyddol o’r fath ar y gyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

12 Awst 2020
Adolygiad ar y Cyd o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Adolygiad ar y cyd o drefniadau llywodraethu ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg gyda Archwilio Cymru.

18 Gorffennaf 2019

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) heddiw yn cyhoeddi ei Adolygiad Thematig ar y Cyd o Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol ac wedi gwneud 23 argymhelliad ar gyfer gwella.

Adroddiad ar y cyd rhyngom ni ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (CSSIW)

Adroddiad ar y cyd rhyngom ni ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (CSSIW)