Neidio i'r prif gynnwy

Darparu adborth am wasanaeth gofal iechyd

Rydym yn gyfrifol am wirio bod unrhyw un sy'n darparu gwasanaethau gofal iechyd (y GIG neu annibynnol/preifat) yng Nghymru yn bodloni'r safonau gofynnol o ansawdd a diogelwch.

Er bod nid yw ein rôl statudol fel arfer yn cynnwys ymchwilio i bryderon neu gwynion unigol neu amgylchiadau penodol gofal a thriniaeth claf. Hoffem glywed gennych os oes gennych bryderon am gwasanaethau gofal iechyd. 

Rydym yn cadw cofnod o'r holl bryderon a chwynion a adroddir wrthym ac rydym yn monitro'r wybodaeth hon yn rheolaidd fel y gallwn sefydlu darlun cyffredinol o ansawdd a diogelwch gwasanaethau iechyd. Gallwch darparu adborth am wasanaeth gofal iechyd gan defnyddio ffurflen isod.

Yr eithriad i hyn o bosibl fyddai cwynion gan bobl (neu eu cynrychiolwyr) y cyfyngir ar eu hawliau dan y Ddeddf Iechyd Meddwl ac unrhyw gyfreithiau perthnasol eraill ynghylch y ffordd y mae staff gofal iechyd wedi defnyddio eu pwerau.

Ceir manylion pellach ar sut i ddefnyddio'r wybodaeth hon yn ein taflen 'Pryderon a Chwynion am Wasanaethau Iechyd yng Nghymru'.

Adborth am broses pryderon AGIC

Ein nod yw darparu gwasanaeth o safon wrth ymdrin â phryderon pobl. Rhowch adborth am eich profiadau o'r broses pryderon trwy lenwi ein holiadur byr. Bydd hyn yn ein helpu i fonitro a, lle bo modd, nodi ffyrdd y gellir gwella'r broses pryderon.

Bydd eich ymateb yn cael ei drin yn ddienw.

Os oes cwyn gennych am wasanaethau'r GIG

Os oes cwyn gennych ynghylch gwasanaethau'r GIG rydych wedi eu derbyn gan eich ysbyty, ymarferydd cyffredinol, deintydd, fferyllydd neu optegydd, darllenwch y daflen 'Gweithio i Wella' er mwyn canfod pwy mae angen i chi gysylltu ag ef. Mae’n rhaid i bob sefydliad GIG yng Nghymru ymdrin â'ch pryder mewn modd agored a gonest, cynnal ymchwiliad trwyadl ac addas, a rhoi cydnabyddiaeth brydlon ac ateb manwl i chi ar sut i symud y mater yn ei flaen. 

Os oes gennych gŵyn am ofal iechyd annibynnol (sefydliadau preifat neu wirfoddol)

Cysylltwch â'r person neu'r sefydliad sy'n darparu'r gwasanaeth. Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid iddynt fod â gweithdrefn er mwyn ymdrin â chwynion cleifion. Gallwch hefyd rannu eich pryderon gyda ni. Ni chawn ymchwilio i'ch cwyn ond cawn wirio bod y gwasanaeth yn bodloni'r rheoliadau a'r safonau fel y'u nodwyd yn nhelerau eu cofrestriad gyda ni.

Os cewch unrhyw anawsterau gan ddefnyddio'r ffurflen isod, e-bostiwch: agic@llyw.cymru