Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad Hygyrchedd ar gyfer Gwefannau

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn ymrwymedig i sicrhau bod ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Defnyddio ein gwefan ni

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i'n gwefan.

Caiff y wefan hon ei rhedeg gan AGIC. Rydym am i gymaint o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu gwneud y canlynol:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau
 • llywio drwy'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio drwy'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • Rydym hefyd wedi sicrhau bod testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar sut i wneud eich dyfeisiau yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Statws cydymffurfiaeth

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We, fersiwn 2.1, oherwydd yr achosion o ddiffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rheswm/rhesymau canlynol:

nid yw'n cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd:

 • Nid yw'r dogfennau PDF yn gwbl hygyrch ar gyfer meddalwedd darllen sgrin neu i bobl y mae angen iddynt newid maint y ffont a'r lliwiau. Mae hyn yn methu â bodloni maen prawf llwyddiant 1.3.1 WCAG (Gwybodaeth a chydberthnasau)
 • mae cyfyngiad ar faint y gallwch chwyddo'r map ar ein tudalen ‘cysylltu â ni'. Mae hyn yn methu â bodloni maen prawf llwyddiant 1.4.10 WCAG (Ad-drefnu llif)
 • nid yw rhai o'r dogfennau atodedig wedi cael eu hysgrifennu'n glir. Mae hyn yn methu â bodloni maen prawf llwyddiant 1.3.1 WCAG (Gwybodaeth a chydberthnasau)
 • nid oes digon o gyferbynnedd lliw yn rhai o'r dogfennau. Mae hyn yn methu â bodloni maen prawf llwyddiant 1.4.11 WCAG (Cyferbynnedd cynnwys nad yw'n destun)
 • nid yw rhai o elfennau'r penawdau yn gyson. Mae hyn yn methu â bodloni maen prawf llwyddiant 2.4.6 (Penawdau a Labeli)
 • nid oes gan rai o'r lluniau destun amgen da. Mae hyn yn methu â bodloni maen prawf llwyddiant 1.1.1 (Cynnwys nad yw'n destun)
 • nid yw rhywfaint o'r testun ar gyfer dolenni yn disgrifio eu diben. Mae hyn yn methu â bodloni maen prawf 2.4.4. Diben Dolenni (Mewn Cyd-destun)
 • Nid yw rhai o'r elfennau yn cynnwys enwau wedi'u hysgrifennu'n glir. Mae hyn yn methu â bodloni maen prawf llwyddiant 2.4.6 (Penawdau a Labeli)
 • Nid yw'r ffurflenni ar ffurf dogfennau Word yn cyrraedd safonau hygyrchedd yn llawn. Mae'n bosibl na fyddant yn gwbl hygyrch ar gyfer meddalwedd darllen sgrin. Mae hyn yn methu â bodloni maen prawf llwyddiant 1.3.1 WCAG (Gwybodaeth a chydberthnasau). Rydym yn defnyddio dogfennau Word er mwyn i ddarparwyr a rheolwyr gyflwyno ceisiadau a hysbysiadau. Mae'r dogfennau hyn yn hanfodol ar gyfer darparu ein gwasanaethau. Mae'n bosibl y bydd angen i chi argraffu'r dogfennau i'w darllen neu i'w llenwi. Rydym yn gweithio i lunio fersiynau hygyrch o'r dogfennau hyn.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio dogfennau PDF na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol ar gyfer darparu ein gwasanaethau.

Bydd unrhyw ddogfennau PDF newydd y byddwn yn eu cyhoeddi yn cyrraedd safonau hygyrchedd.

Ac eithrio cyhoeddi dogfennau PDF, rydym yn bwriadu ymdrin â'r achosion eraill o ddiffyg cydymffurfio cyn gynted ag y bo'n ymarferol.

Llunio'r datganiad hygyrchedd hwn

Lluniwyd y datganiad hwn ar 18 Rhagfyr 2023.

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ym mis Tachwedd 2023. Cynhaliwyd y prawf gan staff Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio SortSite, sef adnodd profi sy'n sganio gwefannau am faterion ansawdd gwahanol, gan gynnwys cydymffurfiaeth â safonau hygyrchedd a safonau'r we.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Rydym yn anelu at wella hygyrchedd y wefan hon yn barhaus. Os byddwch yn cael unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych o'r farn nad ydym yn bodloni'r gofynion hygyrchedd, anfonwch e-bost i AGIC.cyfathrebu@llyw.cymru 

Os bydd angen gwybodaeth sydd ar y wefan hon arnoch mewn fformat gwahanol, fel dogfen PDF hygyrch, print bras, dogfennau hawdd eu darllen, recordiadau sain neu braille:

anfonwch e-bost i: AGIC.cyfathrebu@llyw.cymru

ffoniwch: 0300 062 8163

Byddwn yn ymateb i'ch cais cyn gynted ag y gallwn.Rydym yn anelu at gydnabod pob ymholiad a wneir dros y ffôn neu drwy e-bost o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Os na allwch weld y map ar ein tudalen Cysylltu â Ni, gallwch ein ffonio neu anfon neges e-bost atom i gael cyfarwyddiadau.

Mae dolenni sain ar gael yn ein swyddfeydd, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad, gallwn drefnu bod dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain ar gael.

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’).

Os na fyddwch yn fodlon ar y ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).