Skip to main content

Gorfodi a Diffyg Cydymffurfio

Pan na fydd darparwr annibynnol yn cydymffurfio â gofynion ac amodau rheoleiddiol ei gofrestriad byddwn yn gweithredu.

Rydym yn gyfrifol am sicrhau bod darparwyr iechyd annibynnol yn cydymffurfio â'r gofynion a nodir yn Neddf Safonau Gofal 2000 (“y Ddeddf”) a'r rheoliadau a'r safonau sy’n gysylltiedig â'r gwasanaethau maent yn eu darparu. Rydym yn gwneud hyn drwy arolygu gwasanaethau, gan ddarparu adborth ar unwaith ar ôl yr arolygiad hwnnw, a chyhoeddi adroddiad ar ein canfyddiadau.

Os byddwn yn darganfod, yn dilyn arolygiad, bod darparwr gwasanaeth yn cyfaddawdu ar ddiogelwch cleifion ac yn methu â chydymffurfio ag amodau ei ofynion rheoleiddiol a'i gofrestriad, byddwn yn gweithredu ar unwaith drwy gyflwyno hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio.

Yr hyn y byddwn yn ei wneud pan na fydd gwasanaeth yn bodloni ei ofynion a'i amodau rheoleiddiol

  • Os bydd arolygydd wedi canfod meysydd mae angen gweithredu ar unwaith yn eu cylch, bydd y darparwr gwasanaeth yn cael ei hysbysu ar ddiwedd yr arolygiad.
  • Bydd hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio yn cael ei gyflwyno ar unwaith ar ôl yr arolygiad, ac yn cadarnhau'r meysydd lle canfuwyd bod gwasanaeth yn methu â bodloni gofynion cyfreithiol.
  • Mae'n bosib y bydd arolygiad dilynol yn cael ei gynnal er mwyn sicrhau bod y meysydd lle nad yw gwasanaeth yn cydymffurfio, wedi cael sylw.
  • Os bydd gwasanaeth yn parhau heb gydymffurfio yna bydd cyfarfod Gwasanaeth sy'n Peri Pryder yn cael ei gynnal a bydd penderfyniad yn cael ei wneud o ran gwneud y lleoliad yn wasanaeth sy'n peri pryder. Bydd unrhyw Wasanaethau sy'n Peri Pryder yn cael eu hadolygu’n gyson gan AGIC.
  • Pan fydd darparwr gwasanaeth wedi dod yn Wasanaeth sy'n Peri Pryder ac yn methu â chyflawni'r gwelliannau gofynnol, byddwn yn sicrhau ein bod yn ystyried diddymu cofrestriad y gwasanaeth hwnnw.

Dogfennau

Diweddarwyd diwethaf: