Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiadau ac adroddiadau lleol

Darllenwch adolygiadau lleol adroddiadau eraill am byrddau iechyd neu ymddiriedolaethau’r GIG yma

Rydym yn adolygu ac archwilio bwrdd iechyd lleol ac ymddiriedolaeth y GIG ac yn adrodd ar ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd y gwasanaethau gofal iechyd.

Bob blwyddyn, mae ein adroddiadau  blynyddol yn crynhoi gweithgarwch y byrddau iechyd a gynhaliwyd rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth.

Adolygiad Lleol o'r Gwasanaeth Fasgwlaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Yn unol â’r broses sydd ganddi ar gyfer gwasanaeth GIG sy’n peri pryder, cafodd gwasanaethau fasgwlaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eu dynodi gan AGIC fel Gwasanaeth sydd Angen Gwelliant Sylweddol ym mis Chwefror 2022.

29 Mehefin 2023
Adolygiad Lleol o Drefniadau Llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar gyfer Darparu Gwasanaethau Gofal Iechyd i Garchar Ei Mawrhydi (CEM) Abertawe

Rydym wedi ymrwymo i gynnal adolygiad lleol o'r trefniadau llywodraethu ansawdd sydd ar waith ar gyfer darparu gwasanaethau gofal iechyd i Garchar Ei Mawrhydi Abertawe gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

30 Mehefin 2022
Adolygiad Lleol o Drefniadau Rhyddhau Cleifion sy'n Oedolion o Wasanaethau Iechyd Meddwl Cleifion Mewnol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Roeddem yn cynnal adolygiad lleol a fydd yn ceisio archwilio ansawdd y gwasanaethau iechyd meddwl a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

8 Mawrth 2022
Adolygiad Lleol o Ddiogelwch, Preifatrwydd, Urddas a Phrofiad Cleifion wrth Aros mewn Ambiwlansys pan fydd Oedi wrth Drosglwyddo Gofal

Fel rhan o'n rhaglen o adolygiadau blynyddol, gwnaethom ymrwymo i gynnal adolygiad lleol o Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ystod 2020-21.

7 Hydref 2021
Adolygiad Lleol o Wasanaethau Sgrinio'r Fron yn Iechyd Cyhoeddus Cymru

Roeddem yn cynnal adolygiad er mwyn asesu sut mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n sicrhau’r broses o sgrinio'r fron yn cael ei reoli'n amserol ar gyfer menywod sy'n cael canlyniad mamogram abnormal.

13 Hydref 2020
Crynodeb Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg 2017-18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg drwy gydol 2017-18

6 Medi 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 2017-18

Summary of the key themes identified from our programme of inspections within Aneurin Bevan University Health Board throughout 2017-18

6 Medi 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2017–18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr drwy gydol 2017–18

6 Medi 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 2017–18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro drwy gydol 2017–18

6 Medi 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 2017–18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf drwy gydol 2017–18

6 Medi 2019