Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad Lleol o Drefniadau Rhyddhau Cleifion sy'n Oedolion o Wasanaethau Iechyd Meddwl Cleifion Mewnol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae ystod o ffynonellau gwybodaeth a ystyriwyd gan AGIC wedi nodi pryderon ynghylch gwasanaethau iechyd meddwl o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Gwnaethom adolygiad lleol oedd yn anelu at archwilio ansawdd y gwasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Roedd ein hadolygiad yn canolbwyntio ar ac yn asesu ansawdd a diogelwch trefniadau rhyddhau ar gyfer cleifion sy'n oedolion (18-65) yn ôl i'r gymuned o unedau iechyd meddwl cleifion mewnol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Y cwestiwn allweddol y bydd yr adolygiad yn ceisio ei ateb yw:

A yw'r trefniadau presennol ar gyfer rhyddhau cleifion o wasanaethau iechyd meddwl cleifion mewnol i'r gymuned yn cefnogi darparu gofal diogel, effeithiol ac amserol?

Drwy'r adolygiad, byddwn yn archwilio'r canlynol:

 • Ansawdd y broses ryddhau, gan gynnwys cyfathrebu rhwng gwasanaethau cleifion mewnol a gwasanaethau cymunedol
 • Digonolrwydd prosesau rheoli risg sy'n ymwneud â rhyddhau
 • Sut mae cleifion yn cael eu cefnogi ar y pwynt rhyddhau, ac yn ystod y cyfnod ar ôl rhyddhau
 • Trefniadau’r bwrdd iechyd ar gyfer monitro ansawdd ac effeithiolrwydd ei drefniadau rhyddhau

Er mwyn casglu tystiolaeth fel rhan o’n hadolygiad, bydd ein gwaith maes yn cynnwys:

 • Cyfweliadau ag ystod o staff y bwrdd iechyd
 • Cynnal hunanasesiad bwrdd iechyd
 • Adolygiadau astudiaeth achos o gleifion a ryddhawyd o unedau cleifion mewnol iechyd meddwl o fewn y bwrdd iechyd
 • Cynnal arolwg staff bwrdd iechyd ar gyfer unigolion sy’n ymwneud â’r broses rhyddhau cleifion, er mwyn sicrhau bod safbwyntiau a phrofiadau’n cael eu nodi
 • Coladu safbwyntiau a phrofiadau cleifion, gan gynnwys unigolion a ddewiswyd fel rhan o’n hastudiaeth achos, yn ogystal â pherthnasau/gofalwyr drwy arolygon
 • Adolygu a dadansoddi ystod o wybodaeth a data corfforaethol a gweithredol
 • Ymgysylltu â sefydliadau rhanddeiliaid eraill, lle bo angen, drwy gydol ein hadolygiad

Mae’r adroddiad terfynol yr adolygiad isod.