Neidio i'r prif gynnwy

Wasanaeth sydd Angen ei Wella’n Sylweddol

Ein hymrwymiad a'n nod parhaus yn Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yw sicrhau bod pobl yng Nghymru yn derbyn gofal o ansawdd da, a ddarperir yn ddiogel ac yn effeithiol, yn unol â safonau cydnabyddedig. Ein nod yw annog gwelliant ym maes gofal iechyd drwy wneud y gwaith iawn ar yr adeg iawn yn y lle iawn; gan sicrhau bod yr hyn a wnawn yn cael ei gyfleu'n dda ac yn gwneud gwahaniaeth.

Un o'r blaenoriaethau allweddol a nodwyd yn ein cynllun strategol yw gweithredu pan na chaiff safonau eu cyrraedd. Yn unol â'r flaenoriaeth hon, ac er mwyn anelu at fwy o dryloywder wrth gyflawni ei rôl yn rhoi sicrwydd i'r cyhoedd ynghylch ansawdd a diogelwch gwasanaethau gofal iechyd, rydyn wedi cyflwyno proses ar gyfer gwasanaethau sy’n peri pryder i’r GIG.

Bydd AGIC yn defnyddio’r broses gwasanaeth sy’n peri pryder hon pan fydd yn nodi methiannau sylweddol o fewn gwasanaeth unigol, neu bryderon cronnol neu systemig mewn perthynas â gwasanaeth neu leoliad. Mae proses uwchgyfeirio a gorfodi AGIC ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd annibynnol yn defnyddio proses o'r fath ar hyn o bryd.

Byddwn yn defnyddio’r broses gwasanaeth sy’n peri pryder hon pan fyddwn yn nodi methiannau sylweddol o fewn gwasanaeth unigol, neu bryderon cronnol neu systemig mewn perthynas â gwasanaeth neu leoliad. Mae’r broses uwchgyfeirio a gorfodi ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd annibynnol yn defnyddio proses o'r fath ar hyn o bryd.

Bydd y broses hon yn ein caniatáu i nodi ac amlygu unrhyw ‘Wasanaeth sydd Angen ei Wella’n Sylweddol’, gan wella tryloywder o ran sut rydyn yn cyflawni ein rôl, ac yn sicrhau y gall amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys byrddau iechyd, gymryd camau cyflym penodol i sicrhau y caiff gofal diogel ac effeithiol ei ddarparu.

Ein bwriad wrth gyflwyno'r broses hon yw cefnogi gwelliant a dysgu ar gyfer y gwasanaeth dan sylw, ac ar draws gwasanaethau'r GIG yn ehangach.

Bydd y broses ar gyfer gwasanaethau sy’n peri pryder a’r dynodiad ‘Gwasanaeth sydd Angen ei Wella’n Sylweddol’ dilynol yn wahanol ac ar wahân i drefniadau Uwchgyfeirio ac Ymyrryd y GIG. Fodd bynnag, bydd y broses hon yn llywio ein barn a chyfraniad at y trafodaethau ar statws cyffredinol cyrff y GIG.

Os nodir ‘Gwasanaeth sydd Angen ei Wella’n Sylweddol’, byddwn yn rhannu hyn ar ei gwefan, ynghyd â’r rhesymau dros y penderfyniad hwn, yn ogystal ag unrhyw adroddiad sydd mewn perthynas ag arolygiad neu adolygiad o fwrdd iechyd / ymddiriedolaeth.