Skip to main content

Newyddion

31 Maw 2022

Darganfod ein nod a blaenoriaethau strategol newydd ar gyfer 2022-2025

22 Maw 2022

Ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru, rydym wedi cyhoeddi'r adroddiad monitro blynyddol ar y defnydd o’r trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid yng Nghymru.

9 Maw 2022

Rydym wedi cyhoeddi ein Hadolygiad Cenedlaethol o Atal Argyfwng Iechyd Meddwl yn y Gymuned.

9 Maw 2022

Yn unol â ein proses gwasanaethau sy’n peri pryder GIG, mae AGIC wedi dynodi gwasanaeth fasgwlaidd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel Gwasanaeth sydd Angen ei Wella'n Sylweddol.

28 Chwef 2022

Dilynwch ni ar LinkedIn i gael diweddariadau pwysig.

15 Chwef 2022

Yn dilyn ymchwiliad troseddol diweddar yn ymwneud â gwasanaeth anghofrestredig, mae AGIC wedi cyhoeddi rhybudd syml am dorri adran 11 o Ddeddf Safonau Gofal 2000.

11 Chwef 2022

Os ydych chi, aelod o'r teulu neu ffrind wedi dioddef strôc yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cwblhewch ein harolwg byr.

11 Chwef 2022

Bydd y rhaglen arolygu a gynlluniwyd yn parhau'n llawn o 1 Chwefror 2022.

21 Ion 2022

Rydym yn chwilio am Uwch-arolygydd Gofal Iechyd.

20 Ion 2022

Diolch am gymryd eich amser gwerthfawr i gwblhau ein harolwg strategaeth. Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw eich adborth i'n gwelliant a'n llwyddiant parhaus.