Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

28 Medi 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (28 Medi 2023) yn tynnu sylw at yr heriau a wynebir gan staff yn yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Tywysog Philip yn Llanelli.

22 Medi 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (22 Medi 2023) yn dilyn arolygiad dirybudd o uned iechyd meddwl arbenigol yn Ysbyty Gwynedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Roedd yr arolygiad yn canolbwyntio ar dair ward a chafodd ei gynnal dros dri diwrnod dilynol ym mis Mai 2023.

14 Medi 2023

Heddiw, cyhoeddwyd adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn dilyn arolygiad o uned famolaeth Ysbyty Athrofaol y Faenor yng Nghwmbrân.

13 Medi 2023

Er mwyn cefnogi Diwrnod Sepsis y Byd, mae Prif Weithredwr AGIC, Alun Jones, yn rhannu ei brofiad o oroesi Sepsis.

7 Medi 2023

Heddiw, cyhoeddwyd adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn nodi canfyddiadau adolygiad o lif cleifion yng Nghymru. Llif cleifion yw'r broses o symud cleifion drwy system gofal iechyd, o'u derbyn i'r ysbyty i'w rhyddhau. Gwnaeth AGIC ystyried taith cleifion drwy'r llwybr strôc. Diben hyn oedd deall yr hyn sy'n cael ei wneud i liniaru unrhyw niwed i'r rhai sy'n aros am ofal, a hefyd i ddeall sut y cynhelir ansawdd a diogelwch gofal ar bob cam o'r llwybr strôc.

24 Awst 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (24 Awst) yn dilyn arolygiad dirybudd o ward iechyd meddwl arbenigol yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Cynhaliwyd yr arolygiad dros dri diwrnod dilynol ym mis Mai 2023, gan ganolbwyntio ar ddarparu gofal diogel ac effeithiol ar ‘Ward F’, sef ward asesu a thrin i gleifion mewnol ar gyfer oedolion â phroblemau iechyd meddwl acíwt.

24 Awst 2023

Mae Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd sy'n disgrifio'r cynnydd a wnaed gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wrth atgyfnerthu ei drefniadau llywodraethu ansawdd yn dilyn ein gwaith adolygu ar y cyd gwreiddiol yn 2019.

14 Awst 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi dod ynghyd i gyhoeddi Datganiad o Fwriad Strategol ar y cyd sy'n canolbwyntio ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Y datganiad hwn yw’r cam cyntaf tuag at strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar y cyd a gaiff ei lansio ym mis Tachwedd 2023.

10 Awst 2023

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad (10 Awst) yn dilyn arolygiad dirybudd o Ysbyty Hillview yng Nglynebwy, a oedd yn darparu cymorth iechyd meddwl arbenigol i'r glasoed. Mae'r ysbyty yn cael ei reoli gan Elysium Healthcare, sy'n masnachu fel Regis Healthcare, ac yn rhan o strwythur sefydliadol y sefydliad hwnnw.