Skip to main content

Adolygiad o Ofal Integredig: Canolbwyntio ar Gwympiadau

Rydym wedi cyhoeddi ein hadolygiad cenedlaethol diweddaraf – Adolygiad o Ofal Integredig: Canolbwyntio ar Gwympiadau.

Mae'r adolygiad hwn yn ddull newydd o gynnal adolygiadau cenedlaethol i AGIC. Adolygon ac ymchwilion ni llwybr gofal cyfan – gan adlewyrchu nodweddion systemau gofal integredig cymhleth gofal iechyd modern.

Mae'r adolygiad yn tynnu sylw at bymtheg thema sy'n bwysig i staff sy'n gweithio gyda phobl hŷn sydd mewn perygl o ddioddef cwymp, ac i reolwyr iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae'r adolygiad yn gwneud wyth argymhelliad ar gyfer Llywodraeth Cymru, byrddau iechyd ac awdurdodau lleol

Cynhaliwyd gwaith maes mewn tair ardal bwrdd iechyd gan edrych ar hyd y llwybr gofal, o atal cwympiadau i ail-alluogi yn dilyn y digwyddiad, a sut mae'r themâu a nodwyd yn ymwneud â hyrwyddo gofal di-dor o ansawdd da.

Bydd yr argymhellion a wnaed gennym yn helpu i lywio gofal integredig yn gyffredinol, ac yn benodol yn achos cwympiadau ymhlith pobl hŷn.

Fel rhan o'r adolygiad, mae AGIC yn nodi enghreifftiau o lwybrau uchelgeisiol a chamweithredol, sy'n seiliedig ar dystiolaeth, yn yr adroddiad. Mae AGIC wedi llunio cyfres o fideos wedi'u hanimeiddio i gyd-fynd â'r adolygiad er mwyn esbonio profiad unigolion o'r llwybr cwympiadau yn well.

Mae'r animeiddiadau'n tywys y gwyliwr gam wrth gam drwy'r llwybr, a'u nod yw helpu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a'r cyhoedd i ddeall sut beth y gallai llwybr cwympiadau delfrydol fod.

Mae yna pump fideo wedi'u hanimeiddio sy'n cwmpasu'r canlynol:

  1. Atal niwed wrth gwympo a hyrwyddo annibyniaeth i bobl sy'n byw yn eu cartref eu hunain
  2. Atal niwed wrth gwympo a hyrwyddo annibyniaeth i bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal
  3. Ymateb i gwymp ar gyfer unigolyn sy'n byw yn ei gartref ei hun
  4. Ymateb i gwymp ar gyfer unigolyn sy'n byw mewn cartref gofal
  5. Yn dilyn ymweliad â'r ysbyty ar ôl cwympo

Maent ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ar ein sianel YouTube.

Dogfennau

Diweddarwyd diwethaf: