Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad Cymru Gyfan o Benderfyniadau Na Cheisier Dadebru Cardio-anadlol (DNACPR)

Nod ein hadolygiad yw ystyried yr arferion sydd ar waith pan gaiff penderfyniadau DNACPR eu cymhwyso at gleifion sy'n oedolion (dros 18 oed), ac a gaiff safbwyntiau ac ystyriaethau cleifion eu parchu.

Byddwn yn ystyried a yw penderfyniadau DNACPR yn adlewyrchu blaenoriaethau'r unigolyn, yn ogystal â'r gofynion a ffefrir ganddo o ran gwybodaeth, ac a gaiff penderfyniadau DNACPR eu cofnodi a'u cyfleu'n glir rhwng gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ac â'r cleifion a'r rhai hynny sy'n agos atynt.

Mae ein gwaith ymchwil a'n gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid wedi helpu i lywio cwmpas ein gwaith, sef sut i ateb y cwestiwn canlynol:

  • A yw penderfyniadau DNACPR yn cael eu cyfleu mewn ffordd barchus i gleifion a'r rhai hynny sy'n agos atynt, ac a ydynt yn cael eu cofnodi a'u cyfleu'n glir rhwng gweithwyr gofal iechyd proffesiynol?

Bydd ein llinellau ymholi allweddol yn cynnwys y canlynol:

  • A yw'r ddogfennaeth DNACPR sydd wedi'i chynnwys fel rhan o gofnodion meddygol (ac nid dim ond y ffurflenni DNACPR) yn gadarn?
  • A yw'r ddogfennaeth DNACPR yn adlewyrchu'r cyfathrebu a fu â'r claf, a'r rhai hynny sy'n agos at y claf, yn briodol?
  • A oes tystiolaeth fod penderfyniadau DNACPR yn cael eu cyfleu i wahanol dimau gofal iechyd?
  • Sut mae clinigwyr yn ystyried anghenion cyfathrebu pobl er mwyn sicrhau eu bod yn deall y broses ar gyfer gwneud penderfyniadau DNACPR yn llawn?
  • Pa fesurau sydd ar waith gan sefydliadau gofal iechyd i sicrhau bod clinigwyr yn ystyried cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth wneud penderfyniadau DNACPR?

Mae'r adroddiad llawn a chylch gorchwyl yr adolygiad ynghlwm isod. Rydym hefyd wedi datblygu crynodeb o'n canfyddiadau.